Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Jelen ÁSZF szabályozza a https://parfumeden.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházban vásárló, valamint a Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit, a Vásárlónak és Szolgáltatónak a Honlap használatával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

 

Vásárló minden információt a Szolgáltatóról az 1. pontban talál.

 

A Honlapon való vásárlással megkötésre kerülő szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

A Honlap működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségein Vásárlók rendelkezésére áll.

 

Szolgáltató a magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A szerződés nyelve: magyar.

 

Vásárló nem forgalmazhatja (értékesítheti) a megrendelt termékeket tovább a Szolgáltató beleegyezése nélkül.

 

Vásárló a Honlap használatával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://parfumeden.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. A vásárlás révén megkötésre kerülő szerződés a felek között határozatlan időre jön létre.

 

1. A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai

 

Cégnév: Ambient Group Systems Kft.

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. 2/14.

E-mail: ugyfelszolgalat@parfumeden.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-972006


Számlavezető bank: Magnet

Számlaszám: 16200182-11539548

Adószám: 23573693-2-42

 

Tárhelyszolgálató:

Avimille s.r.o.

Székhely: Bajtava 201, 943 65 Bajtava, Slovensko

E-mail cím: hello@avimille.sk

 

2. Alapvető rendelkezések

 

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et annak Honlapon való közzétételét követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Vásárlók a Honlap használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Honlap használatával kapcsolatos, a jelen ÁSZF-ben és a Honlapon más helyen elérhető valamennyi szabályozás automatikusan alkalmazandó.

2.3. Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra, vagy a Honlapon előzetes regisztrációval vagy anélkül vásárol, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Honlap, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Honlap terjesztése tekintetében. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Vásárlók azonban jogosultak a jelen ÁSZF-et közvetlenül letölteni, nyomtatni, elmenteni, ez a jelen ÁSZF alapján a Vásárlók számára közvetlenül biztosított.

2.5. A Szolgáltató a Honlapon közzétett tartalmak, különösen blogbejegyzések, a termékekről általa készített fotók vonatkozásában kiemeli, hogy azok szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató a Honlapon megjelent tartalmak jogosulatlan felhasználása miatt kötbérkövetelés illeti meg.  A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 200.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként, avagy más honlapon történő megjelenítés esetén bejegyzésenként. A bizonyításhoz közjegyzői internetes tartalomtanúsítást alkalmazunk, amely közokiratnak minősül.

2.6. A Szolgáltatót megilleti a Ptk. 2:45. § (2) bekezdés szerinti jóhírnév védelmének joga. Ha a Szolgáltatóval, tevékenységével, az általa nyújtott szolgáltatással szemben bárki olyan valótlan tényt állít, mely Szolgáltató társadalmi megítélését hátrányosan befolyásolja, úgy a jogsértő tényállításokat nyilvános felületen közzétevő személlyel szemben Szolgáltató a jogsértés megszüntetése érdekében fellép. A jogsértéssel szembeni fellépés eredményeként indult eljárásban a valótlan tényállítást tett személy bizonyítási kötelezettsége, hogy az általa tett ténymegállapítások valósak. A Szolgáltató jóhírnevének megsértése esetén sérelemdíj iránti igényt fogalmaz meg.

 

 

3. Megvásárolható termékek köre

 

3.1.A termékekre vonatkozóan minden ár, beleértve az akciós árakat is visszavonásig, vagy a raktárkészlet kimerüléséig érvényes. Ha már Vásárló megrendelte a terméket, az ár az adott Vásárló számára érvényben marad, kivéve a nyilvánvaló elírás (pl.: hibás vagy életszerűtlen árazás) esetét. A megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt adót és más közterheket, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

3.2. A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szolgálnak.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Vásárlókat az akció időtartamáról.

3.4 Szolgáltató kizárólag végfelhasználókat szolgál ki, nagykereskedelemmel nem foglalkozik. A Vásárló köteles a futár által kézbesített csomagot alaposan leellenőrizni. Amennyiben bármilyen mechanikus sérülést észlel, ne vegye át a csomagot! Ha van rá lehetősége, a futár előtt bontsa ki a csomagot. Ha sérült, azonnal reklamálja. Ha később veszi csak észre a sérülést, a Szolgáltató a reklamációt már nem fogadja el. A szállítás közben történt sérülésért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 

4. Elállás és felmondás joga

 

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban a pont tekintetében a Vásárló: „Fogyasztó”).

4.1. A Vásárló a szerződés teljesítését megelőzően jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Vásárló jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

4.2. Ha a Vásárló elállási vagy felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:  ugyfelszolgalat@parfumeden.hu, Budapest, Podmaniczky u. 57. 2/14.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi az elállási/felmondási nyilatkozat.

4.3. Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási nyilatkozatát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási/felmondási nyilatkozatának megérkezését. Szolgáltató a postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét legalább ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

4.4. A fentiek nem érintik a Vásárló azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

4.5. Az elállás/felmondás joghatásai

4.5.1. Ha Vásárló eláll a megkötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

4.5.2. Vásárló köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Szolgáltató részére. A termék visszaküldésének költségét Vásárló viseli, kivéve azt az esetet, ha a Szolgáltató helyettesítő termékkel teljesített. (Ez utóbbi esetben az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Szolgáltatót terhelik.) Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésnek, illetve ésszerű költségeinek megtérítését. Szolgáltató követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Ha Vásárló kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Vásárló köteles megtéríteni Szolgáltatónak a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Amennyiben Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja Vásárló a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Vállalkozás ésszerű költségeit.

4.5.3. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján nem illeti meg a jelen 4. pont szerinti elállási jog a Vásárlót olyan zárt csomagolású termék tekintetében (például ajakrúzsok, krémek, szempillaspirálok, samponok, kondicionálók, sminkecsetek, parfümök és egyéb kozmetikumok, higiéniai termékek esetében), amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. A Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg a jelen 4. pont szerinti elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak. A Vásárló elállási jogának fentiek szerinti korlátozása, illetve kizárása nem érinti Megrendelőnek azt a jogát, hogy a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában – a törvényi előfeltételek fennállása esetén – szavatossági jogait gyakorolja. Abban az esetben, ha a termék hiányos, sérült vagy láthatóan használt állapotban lett visszajuttatva, a Szolgáltató a kár megtérítését igényelheti.

4.6. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli.

4.7. Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben megadott bármely elérhetőségen.

 

 

5. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

5.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

5.2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a Ptk. 6:168. § (1) bekezdése alapján.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A Vásárló termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A Vásárló kellék- és termékszavatossági igényét e-mailben vagy levélben érvényesítheti a Szolgáltatónak a „Kapcsolat” pontban feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségein. A reklamáció folyamatáról és eredményéről Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A reklamációhoz szükséges, hogy azt Vásárló írásban is megtegye. Le kell írnia a hibát, valamint fel kell tudnia mutatni a számlát.

A reklamáció formanyomtatványa megtalálható ITT 

5.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely kötelező jótállás alá tartozna.

 

 

6. Vegyes Rendelkezések

 

6.1. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, hatálytalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, hatályosságát és érvényesíthetőségét nem érinti.

6.2. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

 

7. Panaszkezelés rendje

 

7.1. A Honlap célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ügyfélszolgálati elérhetőségeken e-mail-ben vagy postai úton is közölheti.

7.2. Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát személyesen közölt panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, vagy ha mindez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

7.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató köteles a beérkezését követő 30 napon belül írásban megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató megindokolja. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

7.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló közötti fogyasztói jogvita tárgyalásos úton nem rendeződik, a Vásárló (fogyasztó) számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

1. A fogyasztó jogosult a lakóhelye, tartózkodási helye vagy a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére:

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan jogosult eljárni az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén.

A Budapesti Békéltető Testület internetes elérhetősége: http://bekeltet.hu/

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: cím:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu.

Békéltető Testületek elérhetősége a következő elektronikus linkre kattintva tekinthető

meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

2. a fogyasztó jogosult a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni panasszal,

3. a fogyasztó jogosult vitarendezési eljárást kezdeményezni az Európai Unió online

vitarendezési platformján, amely a következő elektronikus linkre kattintva érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók ezen fogyasztói jogvitáikat a következő elektronikus linkre kattintva megjelenő felületen keresztül beadott panasz útján rendezzék. https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

Az online vitarendezési felület használata: a fenti elektronikus linkre kattintva megnyílik az online vitarendezési platform, ahol a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére az online felületen keresztül.

4. Bírósági eljárás kezdeményezése

Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Vásárló és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

 

8. Elektronikus számla

 

A fogyasztók számára Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a megrendelésről. Ez bármikor letölthető abból az e-mailből, amiben arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a csomagot átadta a futárszolgálatnak. Az elektronikus számlát le tudja tölteni a felhasználási fiókján keresztül, valamint bármikor lekérhető az ugyfelszoltalat@parfumeden.hu e-mailen is.

 

 

9. Adatvédelem

 

A Honlap adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://parfumeden.hu/Adatkezelesi_szabalyzat

 

Szolgáltató az értékesítést követően a fenti ügyfélszolgálatának elérhetőségein áll bármely kérdésben a Vásárlók rendelkezésére munkanapokon 10-16 óra között.

betöltés